ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 23, 2014

നിലമുഴുന്ന കാളകള്‍


തനത് നാടന്‍ കാലി സമ്പത്ത് ധാരാളമുള്ള അട്ടപ്പാടിയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച


indian cow breed in attappady

1 അഭിപ്രായം: