ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 22, 2014

ഹരിതോര്‍ജ്ജം


കാറ്റില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനായി അട്ടപ്പാടിയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങള്‍... ഷോളയൂര്‍,കോട്ടത്തറ,ആനക്കട്ടി

1 അഭിപ്രായം: