ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 02, 2014

വരമ്പ് പണി


രണ്ടാം വിള നെല്‍കൃഷിയ്ക്കായി നെല്‍വയലിന്റെ വരമ്പുകള്‍ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നു... കൂറ്റനാട് കോമംഗലത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച....


1 അഭിപ്രായം: