തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 25, 2014

റോഡ് കില്‍


റോഡ് കില്‍ - Road kill
മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാത്രിയില്‍ ഭക്ഷണം തേടി ഇറങ്ങവേ സ്റേറ്റ് ഹൈവേയില്‍ എത്തപ്പെട്ട വെരുകിന് (മെരു,മരപ്പട്ടി-common palm civet / civet cat/) സംഭവിച്ചത്....  നമ്മുടെ റോഡുകളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ചതഞ്ഞരയുന്ന ജീവനുകള്‍ക്ക് ഒരു കണക്കുമില്ല....
 ( read more http://ml.wikipedia.org/വെരുക് )
scientific name - paradoxurus hermaphroditus










.

1 അഭിപ്രായം: