തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 04, 2014

മഴക്കാലം


മഴക്കാലം ... നെല്‍വയല്‍ക്കരയില്‍ മഴയെ അറിയാനിറങ്ങിയ അഥീന യും( 6 സി , ജി .വി. എച്ച്. എസ് .എസ്, വട്ടേനാട്. ) ആദിത്യനും 4 സി , ജി. എല്‍.പി.എസ് വട്ടേനാട് , പാലക്കാട് ജില്ല )
ഇന്ന് ( 4-08-2014 )മഴ കാരണം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയായിരുന്നല്ലോ...


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: