ഞായറാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 20, 2014

നമ്മുടെ ഞാവല്‍ കായ്ച്ചു

കൂറ്റനാട്ടെ തണല്‍വൃക്ഷ സംരക്ഷണ സംഘടനയായ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ 2010 ല്‍ നട്ട ഞാവല്‍ മരം ഈ വര്‍ഷം കായ്ക്കുകയും കായകള്‍ ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു...2010 ല്‍ നട്ടതിന് ശേഷം നാളിതുവരെ നല്‍കിയ നിരന്തര പരിചരണവും സംരക്ഷണവുമാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ വളര്‍ത്തിവലുതാക്കിയത്...2008 മുതല്‍ വൃക്ഷസംരക്ഷണ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മ 1000 ല്‍ ഏറെ മരങ്ങള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്...
ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങള്‍,
 Shanmukhan.m - 9447241064, deputy ranger mani -9447837933,unni mangat - 9846202711,santhosh palleeri -9846172263,cs gopalan - 9946788668,Jithin – 9496837271,Rajan perumannur - 9946671954,subir kv – 9846581360, Viswanathan koottanad - 9946671746,kv narayanan- 9846141278 ,jayaprakash kongalam - 9446478580 , forester kunjhiraman 9539185534,
& shinojacob

1 അഭിപ്രായം: