ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 28, 2014

വീട്ടുമുറ്റത്തെ പൂക്കാലംവീട്ടുമുറ്റത്തെ പൂച്ചെടികളില്‍ ഇപ്പോള്‍ വിരിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന പൂക്കള്‍1 അഭിപ്രായം: