വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 29, 2013

പക്ഷിസംരക്ഷണ ബോര്‍ഡ്

 പുളിയപ്പറ്റ കായല്‍ - തൃത്താല പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തുകളിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന വിശാലമായൊരു തണ്ണീര്‍ത്തടമാണ്... ഇത് ധാരാളം ജലപ്പക്ഷികള്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കുന്നു.... എന്നാല്‍ പുറത്തുനിന്നെത്തുന്ന പക്ഷിവേട്ടക്കാര്‍ വലിയ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു... ഇതിനെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാന്‍ വനംവകുപ്പ് ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു...... ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: