ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 09, 2013

ബോട്ട് യാത്ര

ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായലിലൂടെ നടത്തിയ ബോട്ട് യാത്ര....

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: