ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 20, 2013

വീണ്ടുമൊരു കൃഷിക്കാലം....
കടുത്തവേനലിനുശേഷം സമൃദ്ധമായി മഴ ലഭിച്ചതോടെ കൃഷിനിലങ്ങള്‍ സജീവമായിത്തുടങ്ങി... രണ്ടാംവിള നെല്‍കൃഷിയ്ക്കുള്ള നിലം ഒരുക്കല്‍ ജോലി നടക്കുന്ന കൂറ്റനാട് കോമംഗലത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചകള്‍.....

പെരുമുണ്ടി


കരുവാരക്കുരു ( പാണ്ട്യാലന്‍ കുരു )

ചിന്നമുണ്ടി    കളക്കൊക്ക്    പെരുമുണ്ടി


കളക്കൊക്ക്ചിന്നമുണ്ടി
ചിന്നമുണ്ടി


 

കഷണ്ടിക്കൊക്ക്


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: