വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 12, 2013

പാറ്റിയ കണ്ണന്‍

ഇത് മഴക്കാലം , പ്രകൃതി അതിന്റെ ആഘോഷത്തിലാണ്... ഇതാ കണ്ണന്‍ ( വരാല്‍ , ബ്രാല്‍ ) മീനിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നു... സദാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന കണ്ണനെ കൂറ്റനാട്ട് വിളിയ്ക്കുന്നത് പാറ്റിയ കണ്ണന്‍ എന്നാണ്. കണ്ണന്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറച്ചുചിത്രങ്ങള്‍..
( കണ്ണന്‍ - http://ml.wikipedia.org/wiki/വരാല്‍
https://en.wikipedia.org/wiki/Channa_striata )

 video ...

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: