വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 24, 2015

തണൽ അനുഭവിയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം

കൂറ്റനാട്ട് , തണ്ണീര്ക്കോട് റോഡില് സ്കൂളിനു സമീപമുള്ള ടാക്സി സ്റ്റാന്റ് കൂറ്റനാട്ടെ ഏറ്റവും തണലുള്ള ഒരു ടാക്സി സ്റ്റാന്റാണ്...പലവിധവികസനങ്ങള് വന്നെങ്കിലും ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിനെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വികസനമൊന്നുമെത്തിയിട്ടില്ല...തണൽ സംബന്ധിച്ച സാക്ഷരതയിലേയ്ക്ക് നാം എത്തിയിട്ടുമില്ല...നാട്ടിൽ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും അനുഭവിയ്ക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യം മുഴുവൻ ഇടങ്ങളിലേയ്ക്കും എത്താൻ കാലമേറെയെടുക്കും...
2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: