തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2015

തണല് മരം സംരക്ഷിയ്ക്കേണ്ടുന്ന വിധം...


കൂറ്റനാട് പട്ടാമ്പി റോഡിലുള്ള അറഫ സ്റ്റീല്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു മുന്നിലുള്ള റോഡരുകില് നില്ക്കുന്ന തണല് മരം മികച്ച രീതിയില് പരിപാലിച്ചുനിര്ത്തുന്ന കടയുടമ ഷബീറിന് അഭിവാദ്യങ്ങള്...തറകെട്ടിയും പുല്ത്തകിടി ഒരുക്കിയും തനിയ്ക്ക് തണല് തരുന്ന മരത്തിനെ ഷബീര് മികച്ച രീതിയില് സംരക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു....

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: